Roma – Audio confronto tra Sergio Rovasio e Gianmario Mariniello. CC 2.5 Radioweblog.it