di Mauro Mellini

Questa rosa un dì onorata

a Boselli ora è prestata.

A tenerla dunque stretta

è oramai mezza pugnetta.